Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szakmai beszámoló Út a tudományhoz

2021.07.28

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A KUTATÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

 

 

A kutatási program címe: „A Földtől a csillagokig”

A kutatást vezető mentor neve: Vígh-Kiss Erika Rozália

A kutatócsoport tanulóinak száma:  4 fő

Érintett tudományterület (jelölje aláhúzással az érintett tudományterületet):

 • Természettudományok
 • Biológiai tudományok
 • Fizikai tudományok
 • Földtudományok
 • Kémiai tudományok
 • Környezettudományok
 • Multidiszciplináris természettudományok
 • Műszaki tudományok
 • Agrár műszaki tudományok
 • Anyagtudományok és technológiák
 • Építészmérnöki tudományok
 • Építőmérnöki tudományok
 • Gépészeti tudományok
 • Informatikai tudományok
 • Közlekedéstudományok
 • Vegyészmérnöki tudományok
 • Villamosmérnöki tudományok
 • Multidiszciplináris műszaki tudományok
 • Matematika
 • Matematika

 

 

1. Kérjük, készítse el a megvalósult kutatási program munkatervét az alábbi szempontok alapján (legalább két A4-es oldal terjedelemben):

 

 • Mutassa be a kutatási program tartalmát (tervezett és megvalósult elemek);
 • Sorolja fel a kutatási program céljának elérése érdekében alkalmazott kutatási módszereket!
 • Mutassa be, hozott-e új ismereteket és/vagy új eredményeket a megvalósítás.
 • Mutassa be, hogyan hasznosultak a projekt eredményei (pedagógiai eredmények, a projekt eredménye).
 • A projekt (várható) társadalmi-gazdasági hasznosulásának összegzése.
 • A sikeresen megvalósított elemek bemutatása a pályázatban leírt munkatervhez képest.
 • Mutassa be, mit tart a projekt legsikeresebb elemének, illetve legnagyobb eredményének!
 •  

A kutatás alapján úgy látjuk, hogy hipotézisünk igazolódott: a középiskolás diákok körében el lehet kezdeni a csillagászati kutatások iránti motiválást, ami segíti  a csillagászok, az űrkutatási projektekkel foglalkozó mérnökök utánpótlását.

 

A kutatási program céljául tűztük ki, hogy megismertessük a középiskolás diákokat az égi mechanika, asztrofizika alapjaival, motiváljuk a tanulókat a természettudomány, illetve a műszaki tudományok, ezen belül a csillagászat, űrkutatás irányába. Kiemelt célunk volt, hogy diákjaink már középiskolás korban részt vegyenek önálló, illetve közösen folytatott kutatási tevékenységben, bekapcsolódjanak szakmai együttműködő partnerünk (ELTE Csillagászati Tanszék) kutatómunkájába, valamint elsajátítsák a kutatási eredmények bemutatásának különböző technikáit. Tevékenységüket tanórán kívüli szakköri és egyéni foglalkozás, valamint önálló munka keretében végezték tanári és diák mentori tevékenység/irányítás mellett.

 

A választott kutatási terület, a csillagászat nemcsak sokszínűsége és interdiszciplináris jellege miatt népszerű a diákjaink körében, hanem azért is, mert a XXI. században az emberiség életére egyre nagyobb hatással vannak a legújabb csillagászati, űrkutatási eredmények, az űrből nyújtott szolgáltatások és a Földmegfigyelés különböző formáinak mindennapi alkalmazásai. A Föld és az űr időjárásának vizsgálata is egyre fejlettebb technikai módszerekkel történik, melyek kifejlesztéséhez szintén szükség van a jól képzett műszaki szakemberek utánpótlására. Úgy reméljük, kutatási eredményeink bemutatásával közelebb tudtuk, tudjuk hozni a csillagászat, az űrkutatás témakörét a középiskolás diákokhoz.

 

 • Sorolja fel a kutatási program céljának elérése érdekében alkalmazott kutatási módszereket!

A programban részt vevő tanulók iskolai keretek között ismerkedtek a csillagok megfigyeléséhez szükséges műszertechnikával, a csillagrendszerek jellemzőivel, a kozmológiai elvekkel, törvényekkel, a Naprendszer keletkezésével, ismereteket gyűjtöttek a csillagfejlődésről, elsajátították a szférikus csillagászat alapfogalmait, és megtanultak tájékozódni a csillagos égbolton. Az elméletben tanultakat a diákok maguk is kipróbálták, és csillagászati méréseket, számításokat végeztek.

Mutassa be, hozott-e új ismereteket és/vagy új eredményeket a megvalósítás.

Az elmélet és gyakorlati számítások végzéséhez 30 publikációt is áttanulmányoztunk. Tekintettel arra, hogy a fontosabb publikációk főleg csak angol, illetve német nyelven érhetők el, így a tanulók nyelvtudását, szakmai szókincsét is fejlesztettük. A program során 20 angol és német nyelvű szakanyagot is fel kellett dolgozniuk, mely szintén fejlesztette az idegen nyelvi kompetenciájukat.

 

Kutatási tervünk szerint a kutatócsoport tagjai a kutatási munkához kapcsolódóan megismerhették a csillagászati szoftvereket, méréseket bemutató programokat. Ezek jelentősen megkönnyítik a kutatás közben megvalósítandó technikai megoldások kidolgozását, ezért nagyon hasznosnak és fontosnak tartjuk a diákok számára a programok készség szintű elsajátítását.

 

A diákok rendszeresen részt vesznek, vettek az Eötvös Loránd Tudományegyetem által szervezett Atomoktól a csillagokig előadássorozaton, illetve az előadássorozat archívumában a témába vágó előadásokat tanulmányozták, és kutatómunkájukban hasznosították, hasznosítják. Megismerkedtek néhány magyar nyelvű tudományos folyóirattal, illetve angol és német nyelvű folyóiratokkal.

 

 • Mutassa be, hozott-e új ismereteket és/vagy új eredményeket a megvalósítás.
 • Mutassa be, hogyan hasznosultak a projekt eredményei (pedagógiai eredmények, a projekt eredménye).

Diákjaink fizikai témájú előadással indultak a Bay Zoltán Tudomány- és Technikatörténeti Alapítvány és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezésében a 2020/21-es tanévben is megrendezett Matematika Mindenkinek! országos középiskolás versenyen. A Barabás Gergely és Sipos Áron András alkotta csapat ezt a versenyt A tökéletes pingpongszerváról készített kutatásával megnyerte. Mátéfy Ádám pedig a Nemzeti Csillagászati Versenyen indult (mely a Nemzetközi Csillagászati Diákolimpia (IOAA) válogatóversenye). A felkészülő olimpiai keret tagja lett.

Sipos Áron András és Mátéfy Ádám részt vett A Természet Világa által kiírt tanulmány pályázaton. Témájuk A szextáns volt, ami csillagászati vonatkozású. Tervünk, hogy ezt a tanulmányt angol nyelven is publikáljuk.

 • Mutassa be, hogyan hasznosultak a projekt eredményei (pedagógiai eredmények, a projekt eredménye).

A kutatócsoportban dolgozó diákok között szoros együttműködés alakult ki. Fejlődtek a szociális kompetenciáik, kreativitásuk, vitakészségük, kommunikációs készségeik, elmélyült ismereteket szereztek a csillagászatról.

A projekt eredményei lehetővé teszik a későbbi tanévekben rendezendő projektalapú versenyeken (például Fizika mindenkinek) indulást, illetve cikkírásra felhasználhatók.

 

 • A projekt (várható) társadalmi-gazdasági hasznosulásának összegzése.

 

Projektünk társadalmi és gazdasági haszna, hogy a résztvevő fiatalok közelebb kerültek a csillagászathoz, az űrkutatáshoz, megismerkedtek a legűjabb űrkutatási módszerekkel, csillagászati mérőeszközökkel, elsajátították azok használatát, és önálló kutatásokat végeztek.

A csillagászat, az űrkutatás számos eleme szerepel a középiskolás tárgyak oktatásában (fizika, földrajz). A tanítványaink által kutatott kérdések bővíthetik ezeket a példákat.

Diákjaink megismerkednek a csillagászati mérések elméleti alapjaival, elsajátítják a mérések technikáját, megtanulják elemezni az elvégzett méréseket

Ötleteik, probléma megközelítéseik segíthetik a kutatók munkáját.

Eredményeik motiválóak lehetnek, újabb kutatócsoportok alakulhatnak az iskolákban.

 

 • A sikeresen megvalósított elemek bemutatása a pályázatban leírt munkatervhez képest.

A projekt további hozadéka, hogy tanítványaink a gyakorlatban is megtapasztalták az önálló, illetve csoportos kutatómunka örömeit és kihívásait. Tehát a projekt által a kutatócsoport tagjai és a tevékenységükhöz alkalmanként kapcsolódó szakköri tagok és érdeklődő diákok közelebb kerültek a műszaki tudományokhoz és azok gyakorlati alkalmazhatóságához. A kutatócsoport nyilvános szereplései, a helyi és a szélesebb hatókörű média tudósításai, valamint publikációink megismertetése révén, a műszaki és természettudományi kérdések iránti nagyobb érdeklődést remélünk, várunk a diákok szélesebb körében is.

 

 •  Mutassa be, mit tart a projekt legsikeresebb elemének, illetve legnagyobb eredményének!

 

 

További fontos eredménye a projektnek, hogy a szakmai angol és német nyelv használata természetessé vált számukra, elmélyült a nyelvtudásuk, bővült a szakmai szókincsük- Ez segíti őket későbbi egyetemi és doktori iskolai tanulmányaikban, illetve majdan a munkájukban is. A szakkör az első félévben körüljárta a csillagászat minden ágát, majd egy projektfeladat után az egyes témakörökben jobban is elmélyedt.

 

Összegezve: diákjainkkal tudományos kutatómunkát végeztünk, és a projekt lehetővé tette a tudásmegosztást a szakkörön részt vevő diákok és a kívülállók között. A szakkör keretén belül diákjaink számos olyan kompetenciáját fejlesztettük, amelyek a kutatói pályán szükségesek.

 • Mutassa be, mit tart a projekt legkevésbé sikeres elemének!

A covid járvány miatt a vizsgálatokhoz szükséges eszközök tanév végére érkeztek meg: távcső: Mira 200 (203/1000) EQ5 GOTO-val és detektor: tükörreflexes kamera. A kutatás során szerettük volna lefotózni az Androméda-galaxist, hogy majd a kép alapján megállapíthassuk a galaxis fényességét, inklinációját, szögátmérőjét. Célunk: a galaxis távolságának, tömegének, méretének, típusának meghatározása lett volna. Várt eredmény: az Androméda-galaxis sok paraméterében hasonlít a Tejútrendszerre. A kedvezőten időjárás miatt csak egy másik űrobjektumot és a Holdat sikerült lefényképezni. (Az erről készült fotókat CD-n mellékeltük.) A mérések alapján ősszel szeretnénk még folytatni a munkát, és számításokat végezni, illetve megkíséreljük egy kedvezőbb feltételrendszer mellett a fényképkészítést.

 

2. Mutassa be, hogy a kutatási program megvalósítása milyen ütemezés szerint történt!

 

 

 

 

Tervezett

Év/Hónap

Megvalósult Év/Hónap

Elvégzett feladatok

Részt vevő diákok neve

Elért eredmények

2020-09

 

A csillagászat alapjai, alapfogalmak és törvények megismerése

 1. Égi mechanika
  1. általános tömegvonzás törvénye
  2. szökési sebességek
  3. Kepler-törvények
  4. 3-test probléma
  5. speciális pályák
  6. Schwarzschild-sugár
 2.  Asztrofizika
  1. Luminozitás, fluxus
  2. Wien-féle eltolódási törvény
  3. Stefan-Boltzmann törvény
  4. magnitúdóskála
  5. parallaxis
 3. Műszertechnika
  1. távcsőtípusok
  2. optikai hibák
  3. távcsövek paraméterei
  4. észlelés rádió- és röntgentartományban, CCD chip

 

Mátéfy Ádám

Sándor Alexandra

Barabás Gergely Sipos Áron

 

Alapfogalmak sikeres elsajátítása.

Angol szakszókincs bővülése

 

2020-10

 1.  
 1. Csillagrendszerek
  1. Kettőscsillagok típusai
  2. Doppler-effektus
  3. emisszió és abszorbció
  4. anyagátadás kettőscsillagokban
  5. csillaghalmazok
  6. galaxisok

Okt. 12-14.: IAC 2020 konferencia előadásainak hallgatása

Okt. 15-én Űrkutatás napja-2020 rendezvényen való részvétel

Nemzeti Csillagászati Versenyen való részvétel

 

Mátéfy Ádám

Sándor Alexandra

Barabás Gergely Sipos Áron

 

Sikeres szereplés a Nemzeti Csillagászati versenyen, az országos döntőbe kijutás.

Angol szakszókincs bővülése

A fórumon hallottak segítségével a legfrissebb csillagászati eredmények, a magyar és a külföldi űrkutató szakemberek jelenlegi álláspontjának megismerése az űrkutatással kapcsolatban.

 

2020-11

 

Elméleti feladatok megoldása az első órák anyagából

További csillagászati alapfogalmak és törvények megismerése

Kozmológia

 1. kozmológiai elvek
 2. Olbers paradoxon
 3. Houbble törvény
 4. skálafaktor
 5. Ősrobbanás, az univerzum sorsa
 6. sötét energia

Stellarium csillagászati szoftver megismerése

Ismerkedés a MANT, a Magyar Asztronnikai Társaság, valamint az IAF, a Nemzetközi Asztronikai Szövetség honlapjával

Mátéfy Ádám

Sándor Alexandra

Barabás Gergely Sipos Áron

 

Angol és német szakszókincs bővülése

 

2020-12

 

A csillagászati alapfogalmak bővítése

 1. Naprendszer
  1. Naprendszer keletkezése
  2. a Nap
  3. a Hold
 2.  Csillagfejlődés
  1. csillagok keletkezése
  2. Hertzprung-Russell diagram
  3. fősorozat
  4. csillagok energiatermelése
  5. csillagok végállapotai

Elméleti feladatok megoldása

Magyari Béla-kiállítás megtekintése a Kiskun Múzeumban Kiskunfélegyházán

Mátéfy Ádám

Sándor Alexandra

Barabás Gergely Sipos Áron

 

Kreatív ötletek születése a témához kapcsolódóan.

Angol szakszókincs bővülése

 

Publikáció-képes szakanyag összeállítása

2021-01

 

A csillagászati alapfogalmak bővítése, modellek és törvények megismerése

 1. Szférikus csillagászat
  1. alapfogalmak
  2. égi koordinátarendszerek
  3. gömbháromszögtan
 2.  Hogyan szerezhetünk információkat a Világegyetemről?
  1. elektromágneses spektrum
  2. gravitációs hullámok
  3. neutrínódetektorok
  4. kozmikus részecskék
 3. Tájékozódás az égbolton
  1. fontosabb csillagképek, csillagok, alakzatok

észlelési tippek

Skyhart csillagászati szoftver megismerése

 

Mátéfy Ádám

Sándor Alexandra

Barabás Gergely Sipos Áron

 

Angol szakszókincs bővülése

Fejlődés a csillagászati ismeretek terén

Fizika mindenkinek! versenyen döntőbe kerülés

Indulás a Természet- Tudomány cikkírói pályázaton (A Természet világa)

2021-02

 1.  
 1. Projektfeladat: mérések
 2. Projektfeladat: elmélet kidolgozása
 3. Projektfeladat: adatok elemzése, elmélettel összevetés
 4. Projektfeladat: konklúziók megfogalmazása, cikkírás

Celestia csillagászati szoftver megismerése

 

Mátéfy Ádám

Sándor Alexandra

Barabás Gergely Sipos Áron

 

Angol szakszókincs bővülése

További fejlődés a csillagászati alapfogalmak terén, mérések végzése, elemzése

2021-03

 

Az eddigi kutatási eredmények áttekintése.

További csillagászat fogalmak és törvények megismerése

 

 1. Változócsillagok
  1. történeti áttekintés
  2. klasszifikáció
  3. néhány fontosabb típus bemutatása
 2. 03.20. – Égi mechanika II.
  1. pályamódosítások, rakétaegyenlet
  2. árapályerők
 3. 03.27. – Asztrofizika II.
  1. szűrők
  2. extinkció
  3. Planck-törvény és közelítései

Fénysebességre vonatkozó újabb mérési sorozatok elvégzése és kiértékelése.

Universe sandbox csillagászati szoftver megismerése

 

Mátéfy Ádám

Sándor Alexandra

Barabás Gergely Sipos Áron

 

Angol szakszókincs bővülése

Publikációképes szakanyag összeállítása

2021-04

 

A csillagászati ismeretek elmélyítése

 

 1. Csillagrendszerek II.
  1. aktív galaxismagok
  2. a galaxisok osztályozása
  3. csillagközi anyagok
 2.  Kozmológia II.
  1. gravitációs lencsézés
  2. az Univerzum nagyskálás szerkezete
  3. távolságok és horizontok
 3.  Naprendszer II.
  1. a Nap és a Hold részletesebb bemutatása

Orbiter csillagászati szoftver megismerése

 

Mátéfy Ádám

Sándor Alexandra

Barabás Gergely Sipos Áron

 

Angol szakszókincs bővülése

A mérések tervének részletes, megvalósítható kidolgozása

2021-05

 

A csillagászati ismeretek elmélyítése

 1. Csillagfejlődés II.
  1. az első csillagfejlődés óra kiegészítése, a csillagfejlődés részletesebb bemutatása
 2. Szférikus csillagászat II.
  1. egyéb égi koordinátarendszerek
  2. egyéb jelenségek, összefüggések
  3. időmérés
 3.  Csillagrendszerek III.
  1. az előző két óra kiegészítése, érdekességek
 4. Naprendszer III.
  1. a Naprendszer bolygóinak bemutatása
 5. Csillagfejlődés III.
  1. érdekességek

 

 

Mátéfy Ádám

Sándor Alexandra

Barabás Gergely Sipos Áron

 

Angol szakszókincs bővülése

 

2021-06

 

A kutatási eredmények összegzése.

Mátéfy Ádám

Sándor Alexandra

Barabás Gergely Sipos Áron

 

A mérés elvégzése. A mérések gyakorlati megvalósítása során felmerülő problémák sikeres megoldása

Publikáció

 

 

 

3. Amennyiben a program megvalósítása során a pályázatban szereplő ütemezéstől eltértek, vagy a program a tervezetthez képest megváltozott, mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát! (maximum 1000 karakter) 551

 

A munkatervhez képest apró sorrendi vátozások voltak egy hónapon belül, a könnyebb megértést segítve.

A covid járvány miatt a megvalósítás többnyire onlie történt az iskola Discord felületén, lletve Zoom-on keresztül. A járvány a munkát kissé megnehezítette. Ugyanakkor a foglalkozások így is sikerrel megvalósultak.

Mivel a mérőeszközök az iskolába május végére érkeztek meg, ezért a mérésen alapuló munka elvégzése júniusra tolódott. A mérések adatait érdemes még statisztikai módszerekkel feldolgozni, erre ősszel kerül majd sor 4 szakkör keretében.

 

4. Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre; válaszaiban kérjük kerülje az ismétléseket!

 • Mutassa be, hogy a kutatási projekt hogyan segítette elő a programban résztvevő tanulók fejlődését, tehetségük kibontakoztatását? (maximum 1000 karakter) 715

 

A projektben részt vevő diákok iskolai keretek között, ugyanakkor mélyebben elsajáthatták a csillagászati alapismereteket. Az ELTE-n tett személyes és virtuális látogatások, a kutatókkal folytatott beszélgetések motiválták a tanulókat. Az offline és az online szakkörökök mind sikeresek voltak. A szakkörökre Mátéfy Ádám ppt-ket készített, meyek segítségével vezette a szakköri foglalkozásokat. A tudományos szakirodalom feldolgozása, a porjektmunka alkalmazása, a mérőműszer, a távcső, a kamera kipróbálása élmény alapúvá tette a tudományos megismerést. A diákok aktívan bekapcsolódtak a szakkör munkájába, észrevételeiket bátran megvitatták, kommunikációs és szociális készségeik fejlődését szolgálta a kutatómunka.

 

 

 • Mi alapján választották ki a kutatási programban részt vevő tanulókat? (maximum 500 karakter) 500
 • jó teherbíró képesség: tekintettel arra, hogy a kutatási munka iskolai időszakban jelentős leterheltség mellett folyik
 • megbízhatóság: a kutatómunka megkívánja a megfelelő felelős hozzáállást és kitartást
 • motiváltság: mivel nagyobb lélegzetű projektről van szó, elengedhetetlen, hogy végig lelkesedéssel vegyenek benne részt a kiválasztott diákok.
 • új ismeretek iránti fogékonyság
 • nők a tudományban: nagyon fontos, hogy a lányok is minél nagyobb arányban érdeklődjenek a műszaki kutatómunka iránt

 

 • Milyen egyéni fejlődési célokat értek a tanulókkal, és milyen tapasztalatokat szereztek a projekt során? (Amennyiben lehetséges, kérjük tanulónként megadni.) (maximum 500 karakter) 449
 • Valamennyiük kozmológiai ismeretei bővültek: mérések, az űrkutatás és alkalmazásai, valamint az egyéni és csoportos kutatómunka végzése területén. Emellett:
 • Sipos Áron: mérési ismeretek bővítése, önálló mérések végzése, publikálása területén fejlődött
 • Mátéfy Ádám: projektvezető képesség, tudásmegosztás, kommunikációs készségek fejlődtek
 • Sándor Alexandra: a publikálás fortélyainak megtanulása
 • Barabás Gergely: kreatív megoldások megalkotása

 

 • Mi volt a tanulók konkrét feladata a projektben? (Amennyiben lehetséges, kérjük tanulónként megadni.) (maximum 500 karakter) 478
 • A célunk volt: valamennyien vegyenek részt önállóan, csoportosan is a témával kapcsolatos magyar és angol nyelvű szakirodalom kutatásban és feldolgozásban, a vizsgálandó mérés megtervezésében, a projekt összeállításában, kiértékelésében. Emellett:
 • Mátéfy Ádám és Sipos Áron: a kreatív ötletek megvalósítása közben mérések tervezése, publikációk írása.
 • Sándor Alexandra és Barabás Gergely: a szakanyagok feldolgozása, a publikációk előkészítése, mérések, végzése, elemzése.

 

 • Miben fejlődtek a tanulók az adott tématerületen? (Kérjük tanulónként megadni.) (maximum 500 karakter) 499
 • A diákok önállósága, felelősségtudata, kreativitása, előadókészsége fejlődött a munka során.
 • Ádám és Áron közösen írtak egy tanulmányt A Természet Világa pályázatára, a pontosságuk, irodalomjegyzék összeállításának fontosságát megértették.
 • Alexandra és Gergő: a szakanyagok feldolgozása során a tudományos kommunikáció terén. Mérések előkészítese során a pontosságuk fejlődött.
 • Áron és Gergő  magasabb matematikai elmélet, kutatási terv, informatikai program írása, statisztikai számítások.

 

 • Részt vett-e valamely tanuló hazai vagy nemzetközi versenyen a projekt eredményeivel? Amennyiben igen, röviden mutassa be! (maximum 500 karakter) 500
 • Mátéfy Ádám, Barabás Gergely és Sipos Áron András csillagászati versenyeken vettek részt (Irány az úr!, illetve Ádám ezüstérmet szerzett a Nemzeti Csillagászati Versenyen. 2021-ben az IOAA válogatóversenyen ismét Csillagászati Olimpiai kerettag lett.
 • Hazai verseny:

Matematika mindenkinek! 2020-2021 (országos kétfordulós verseny

középiskolás csapatoknak a BME és a Bay Zoltán TTA szervezésében)

Ezen a versenyen egy csapat vett rész egy fizikai kutatási témánkban, a versenyen 1. helyet szereztek.

 

 • Nevezze meg a kutatási program során felhasznált hazai és külföldi és/vagy idegen nyelvű szakirodalmat. Amennyiben kizárólag hazai irodalmat használtak, indokolja meg, miért! (maximum 500 karakter) 424
 • Fizikai Szemle ISSN 0015-3257
 • A Természet Világa ISSN 0040-3717
 • Űrtan Évköny ISSN 1788-7771 
 • JOURNAL FOR THE HISTORY OF ASTRONOMY ISSN 1753-8556
 • ASTRONOMY & ASTROPHYSICS ISSN: 0004-6361 
 • KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI LAPOK ISSN 1215-9247
 • SOLAR PHYSICS ISSN 1573-093X
 • ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN ISSN 00046337, 15213994
 • Encyclopedia of Astronomy & Astrophysics, 2001 Edited ByP Murdin eBook ISBN 9780429446535

 

 • Röviden ismertesse, sikerült-e a kutatást befejezni. (maximum 500 karakter)

A kutatómunka javát elvégeztük. Ugyanakkor a mérésekre csak a tanév végén került sor, és az adatok feldolgozása, adatok publikálása még folyamatban van. Mátéfy Ádámmal a Nemzeti Tehetség Központ videóinterjút készít ősszel, melyet a xoutubra feltesznek az NTP TALENT Tehetségek és Sikertörténetek videóportré-sorozat egy részeként.

 

 • Mutassa be a kutatásra vonatkozó további terveit, tervezi-e a projekt folytatását. (maximum 500 karakter)

2021 őszén 4 csillagászati szakkör keretében szeretnék fényképeket készíteni a csillagászati távcső és a kamera segítségével az Andromédáról, számításokat végezni, majd a hipotéziseinket igazolni, az eredményeket publikálni.

 

 • A kutatásban való részvétel segítette-e a tanulókat a továbbtanulási döntésben, és amennyiben igen, hogyan segítette elő, hogy a természet-, a műszaki tudományok és a matematika területén folytassák tanulmányaikat a felsőoktatásban? (maximum 1000 karakter)

 

Mind a 4 diák ezeken a területeken szeretne továbbtanulni.

Mátéfy Ádám csillagásznak készül. Rengeteget fejlődött a tudás megsztása terén, a motiációja erősebb lett. Szakmi elhivatottséga, precizitása, tanulni vágyása, a munkához való hozzáállása követendő példa.

A többiek még nem döntöttek, de munkájuk soán nagy szerepe lesz az Ádámtól hallottaknak. Ádám megismertette velük a komplex számokat, bevezette őket a mátrixok, a valószínűségszámítás, statisztika rejtelmeibe. Áron és Gergő a versenyre készülve a deriválással is megismerkedett.

 

 • Mutassa be, hogy mely tudományterületeken kívánnak továbbtanulni a kutatásban részt vett tanulók. (maximum 500 karakter)

Sándor Alexandra gazdaságtudomány, menedzsment szakon gondolkodik. Barabás Gergely és Sipos Áron kutatómérnökök szeretnének lenni. Mind a 4 diák magas szintű matematikát fog tanulni majd. A fiúk pedig műszaki szakirányban tanulnak tovább. Mátéfy Ádám csillagásznak készül.

 

5. Röviden mutassa be, hogy jelen kutatásban való részvétel hogyan és milyen mértékben segítette elő a tanulók tehetséggondozását. (maximum 1000 karakter) 866

 

 • A feladatok, illetve a megvalósítás során felmerülő problémák megoldása során  nőtt az önbizalmuk.
 • Egy-egy konkrét témakör kidolgozásával a diákok közelebb kerültek a gyakorlathoz, kreativitásuk felődött.
 • A kutatás során a tanári és diák mentori támogatás átsegítette a diákokat a  középiskolában még nem tanult tananyagban, így megőriték a lelkesedésüket és érdeklődésüket.
 • A kutatómunka során nyert tapasztalatokat későbbi tudományos munkáikban fel tudják használni. A diákok azáltal, hogy valódi kutatómunkában vettek részt, később a felsőoktatásban sokkal könnyebben tudnak bekapcsolódni a tudományos diákköri munkákba, illetve az egyetem elvégzése után majd bekerülve a doktori iskolákba, kutatócsoportokba eredményesen tudják alkalmazni a kutatási munka folyamatának középiskolás korukban megismert lépéseit, a kutatómunka publikálásának követelményeit.

 

 

 

6. Foglalja össze, hogy a kutatási tevékenység hogyan segítette elő, hogy a részt vevő tanulók természettudományos és/vagy műszaki, illetve matematikai kompetenciái fejlődjenek, illetve műszaki kompetenciáinak gyakorlatorientált fejlesztése megvalósuljon. (maximum 1000 karakter) 673

 • A megismert szakanyagok révén a diákok rálátása jóval nagyobb lett a természettudományok egyes területeire, ezáltal várhatóan az egyéb tudomány- területeken is könnyebben boldogulnak egy-egy tudományos munka feldolgozásával.
 • A szoftverek alkalmazása hozzájárult ahhoz, hogy használható tudásra tegyenek szert.
 • Gyakorlatot szereztek a tudományos szakirosalom önálló és csoportos feldolgozásában, a vizsgálandó kutatási kérdés modellezésében és a kísérletek összeállításában, kiértékelésében.
 • Elsajátították a kutatómunka során elvárt etikai elvárásokat, és tudományos munka végzéséhez szükséges felelősségteljes hozzáállást, pontosságot, kritikai érzéket és kitartást.

 

7. Mutassa be a kutatással összefüggésben keletkezett publikációt/tanulmányt/előadást (amennyiben releváns). (maximum 500 karakter) 494

 

Beszámolók, fényképek a projekt alatt végzett munkáról itt találhatók:

http://www.balassi-bp.hu/

https://www.facebook.com/search/top?q=budapesti%20balassi%20b%C3%A1lint%20nyolc%C3%A9vfolyamos%20gimn%C3%A1zium%20hivatalos%20oldala

https://www.facebook.com/groups/250532894994052/

https://gombigeometria.eoldal.hu/: Kertész Domokos szakköri élményei, Mátéfy Ádám projektbeszámolója, fényképek.

Az elkészült ppt-k, videók felkerülnek a youtube-ra.

A projektről előadás: a tehetséggondozó konferencián.

 

Részletezve:

Kertész Domokos: Út a tudományhoz https://gombigeometria.eoldal.hu/cikkek/ut-a-tudomanyhoz.html

Vígh-Kiss Erika: A Földtől a csillagokig csillagászati szakkör https://gombigeometria.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/a-foldtol-a-csillagokig-csillagaszati-szakkor.html

Mátéfy Ádám: Projekt beszámoló a csillagászati szakkörről https://gombigeometria.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/matefy-adam--projekt-beszamolo-a-csillagaszati-szakkorrol.html

Vígh-Kiss Erika: Út a tudományhoz pályázat 2020/2021 https://gombigeometria.eoldal.hu/cikkek/ut-a-tudomanyhoz-palyazat-2020-2021.html

Vígh-Kiss Erika: Mátéfy Ádám

http://www.rakosmente.hu/Libraries/H%C3%ADrhoz%C3%B3_Arch%C3%ADvum_2021/hirhozo_2021_05.sflb.ashx

Az elkészült ppt-k, videók felkerülnek a youtube-ra.

 

8. Mutassa be a költségvetésben tervezett költségek felhasználását szövegesen és az alábbi táblázat kitöltésével, különös tekintettel a tárgyi eszközökre.

 

A költségek felhasználásának szöveges bemutatása (maximum 1000 karakter): 964

Az ösztöndíjak motiválták a kutatómunkát, ösztönözték a diákokat a lelkiismeretes munkára, ezen felül a felmerülő kiadásaikat is fedezni tudták belőle.

 • A beszerzendő csillagászati távcső a csillagászati megfigyelésekhez, a tervezett mérések elvégzéséhez nélkülözhetetlen volt.
 • A beszerzendő tükörreflexes kamera a kutatás közben megvalósítandó mérések eredményeinek rögzítését, elemzését tette lehetővé.
 • 2 db Szakkönyv: Vizi Péter: Csillagatlasz kistávcsövekhez, a diákok elméleti és gyakorlati ismereteinek mélyítéséhez járult hozzá.

Mivel ezek az eszközök hosszabb távon is használhatók, a további években működő csillagászati szakkörök munkáját is segítik, további diákokat irányíthatnak a természettudományos pálya felé.

 • A reprezentációs költség: üzletben vásárolt késztermékek, sütemény, ásványvíz, a a 2021 szeptemberében iskolánk szervezésében megvalósuló konferencián a projekt ismertetésére hívott vendégek megfelelő színvonalú fogadásához szükséges.

 

 

DOLOGI KIADÁSOK

Elszámolt összeg

(Ft)

Felhasználás rövid

szöveges bemutatása, indoklása

Utazás-, kiküldetés, szállítás, járműüzemeltetés költségei

0

 

Sokszorosítás költségei, nyomdaköltség

0

 

Szakmai anyagok (szakkönyvek, újság, folyóirat) költségei

 2*3.500= 7000

2 db. szakkönyv (Vizi Péter: Csillagatlasz kistávcsövekhez)

Egyéb szolgáltatások költségei

0

 

Egyéb beszerzések, anyagköltség kiadásai

0

 

Irodaszer költségei

0

 

Egyéb, a feladat ellátáshoz kapcsolódó nevesített beszerzések, szolgáltatások, kiadások

14 475

üzletben vásárolt késztermékek: sütemény, ásványvíz

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Elszámolt összeg

(Ft)

Ösztöndíjasok neve

Tanulók ösztöndíja összesen

180 000

A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium csillagászati csoportjának tagjai:, Mátéfy Ádám és Sándor Alexandra 11. évfolyamos, valamint Sipos Áron és Barabás Gergely 10. évfolyamos tanulók.

 

 

Mentor ösztöndíja összesen

63 000

Vígh-Kiss Erika Rozália

TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK

Elszámolt összeg

(Ft)

Felhasználás rövid

szöveges bemutatása, indoklása

200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök, műszaki eszközök, berendezések

28 900

Tükörreflexes kamera

200 ezer Ft feletti tárgyi eszközök, berendezések

456 500

távcső: Mira 200 (203/1000) EQ5 GOTOval

Immateriális javak (szellemi termékek, szoftverek)

0